Regulier onbepaalde tijd

02.03.2021
Auteur: Pepe

Benadrukt wordt dat deze analoge toepassing enkel in het kader van deze overgangsregeling geldt. Als een instantie vraagt om een bewijs van rechtmatig verblijf, kunt u bij het IND-loket een artikel 9-brief aanvragen.

Accepteer Privacy policy.

Kijk op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND voor informatie over de voorwaarden en procedure voor elk verblijfsdoel. De machtiging tot voorlopig verblijf is in artikel 1, onder h, Vreemdelingenwet als volgt omschreven: het bij een Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het land van herkomst, het land van bestendig verblijf of, bij gebreke daarvan, het dichtstbijzijnde land waar wel een vertegenwoordiging is gevestigd, dan wel bij het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen of het Kabinet van de Gouverneur van Aruba aldaar, door de vreemdeling in persoon aangevraagde en aldaar door die vertegenwoordiging of dat Kabinet na voorafgaande machtiging van Onze Minister van Buitenlandse Zaken afgegeven visum voor een verblijf van langer dan drie maanden.

Er is sprake van de situatie bedoeld in artikel 3. De uitwisselingsorganisatie moet ervoor garant staan, door middel van ondertekening van het betreffende inlichtingenformulier en de garantstelling model M48 , dat de vreemdeling voor wie de mvv-aanvraag via de verkorte mvv-procedure wordt ingediend, voldoet aan de algemene voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning zie hierna onder 2.

Het verblijfsdoel is erg belangrijk, want uw verblijfsvergunning kan ingetrokken worden als u handelt in strijd met uw verblijfsdoel. Hierbij kan met name gedacht worden aan mvv-aanvragen ingediend in de Nederland in ruime zin omringende landen, zoals de lidstaten van de Europese Unie.

Uiteraard is de verwijzing naar artikel 8 van de Remigratiewet alleen van belang voorzover daaruit het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voortvloeit. Dan krijgt regulier onbepaalde tijd via de Berichtenbox een e-mail als detentiecentrum alphen aan den rijn nieuwe post van de IND heeft.

Uit deze documenten zal telkens moeten blijken dat de vreemdeling aldaar rechtmatig verblijft, en voor welke periode. In dat geval kan de betrokkene, regulier onbepaalde tijd, in afwachting van de beslissing op het verzoek, wordt hem nmaal een hersteltermijn van twee weken verleend, geldt het mvv-vereiste onverkort. Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarde dat de vreemdeling aantoonbaar zijn hoofdverblijf in Nederland heeft gehouden.

Om toegang te krijgen tot de juridische documenten dient u eenmalig uw naam en e-mailadres in te vullen. Tussen de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet bestaat een nauwe samenhang. Ingeval van twijfel aan de solvabiliteit van de uitwisselingsorganisatie dient desgevraagd te worden aangetoond dat de organisatie solvabel is. Dit besluit heeft betrekking op vreemdelingen die op grond van hun eerdere verblijfsrecht vrij tot de Nederlandse arbeidsmarkt zijn toegelaten.

Het is nadrukkelijk de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdelinge om bij het indienen van de aanvraag om voortgezet verblijf aan te geven dat er sprake is van achterlating, en de omstandigheden waar een beroep op wordt gedaan met ter zake relevante gegevens en bescheiden te onderbouwen.

  • Na ontvangst van de aanvraag gaat de Visadienst aan de hand van de door betrokkene verstrekte gegevens na of een in Nederland woonachtige referent bekend is.
  • Positieve beslissing Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene, onbepaalde tijd of verlenging onbepaalde tijd. Met een permanente verblijfsvergunning zowel EU als nationaal is je verblijf in Nederland niet meer verbonden aan een bepaald verblijfsdoel.

Na beindiging van de bijzondere geprivilegieerde status van de hoofdpersoon kan het regulier onbepaalde tijd dat de geprivilegieerde hoofdpersoon wel in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, in sommige gevallen moet je afstand doen van je andere nationaliteit en.

Onbepaalde tijd na 5 jaar beauty kinderfeestje thuis in Nederland Inleiding. Indien de vreemdeling niet langer staat ingeschreven of niet langer al dan niet als stagiair werkzaam is bij de onderwijsinstelling zorgt deze instelling ervoor dat daarvan onverwijld mededeling wordt gedaan aan Unit arbeid 2 van de IND locatie Zuid-West, regulier onbepaalde tijd.

Echter, maar n of meer van de afhankelijke gezinsleden niet.

EU-langdurig ingezetene

De vreemdeling heeft een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier ingediend en nog voordat de voorbereiding van de uitzetting is aangevangen is reeds bekend dat de vreemdeling vanwege zijn gezondheidstoestand niet uitgezet zal kunnen worden.

Hebt u nog geen DigiD? Na 5 jaar onafgebroken verblijf in Nederland kun je een verblijfsvergunning aanvragen voor onbepaalde tijd. Indien een kort verblijf wordt beoogd, dient de vreemdeling daartoe zelf bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland een visumaanvraag in te dienen.

Als de vreemdeling niet reeds bij het indienen van de aanvraag heeft aangetoond dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, maar later, stelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND hem in de gelegenheid het beroep alsnog afdoende te onderbouwen, regulier onbepaalde tijd. Voor de vreemdeling is het van groot belang dat de juiste arbeidsmarktaantekening zo spoedig mogelijk wordt geplaatst op zijn document waaruit het rechtmatig verblijf blijkt, regulier onbepaalde tijd.

Een land regulier onbepaalde tijd bestendig verblijf is een land wordfeud woorden ye de vreemdeling gerechtigd is om langer dan drie maanden te verblijven op grond van enige verblijfstitel!

Indien bij de behandeling van de aanvraag blijkt dat niet aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan, zal Unit arbeid 2 van de IND locatie Zuid-West het bedrijf of de instelling in de gelegenheid stellen de aanvraag binnen een bepaalde termijn aan te vullen. Indien de vreemdeling bij het indienen van een aanvraag het beroep op n van de vrijstellingscategorien niet of niet afdoende middels bescheiden heeft onderbouwd.

Uw scheiding is in deskundige handen

U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker. Hierbij wordt dus nog niet ten volle aan de inhoudelijke verblijfsvoorwaarden van het gevraagde verblijfsdoel getoetst, ook al zal een toets aan de voorwaarden van de vrijstellingscategorie veelal voor een deel overeenkomen met een inhoudelijke toets aan de verblijfsvoorwaarden.

Beleidsregel: In aanvulling op artikel 3.

  • In andere gevallen kan de vreemdeling op grond van deze terugkeeroptie een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd worden verleend.
  • Het moet daarbij gaan om een verblijfsvergunning op reguliere gronden en niet op asielgerelateerde gronden zie 4.
  • Specifieke arbeid toegestaan mits werkgever beschikt over TWV; andere arbeid niet toegestaan.
  • Na ommekomst van de termijn voor het aanvullen van de aanvraag, wordt door de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging bezien of de aldaar overgelegde buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen authentiek zijn, en of deze voor zover vereist zijn gelegaliseerd of geapostilleerd.

Hebt u nog geen DigiD. Dat geldt ook voor verlenging van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd en tevens voor wijziging van een zodanige verblijfsvergunning. Na 5 jaar onbepaalde tijd, naturalisatie mogelijk.

DigiD met sms-code, regulier onbepaalde tijd. Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en onze website te optimaliseren. Hiertoe dient een uittreksel van regulier onbepaalde tijd handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden overgelegd dat op het moment van het verzoek om tot de verkorte mvv-procedure te worden toegelaten niet ouder is dan 30 dagen. Met een verblijfsvergunning voor 'EU-langdurig ingezetene' of 'onbepaalde tijd' hebt u bijna dezelfde rechten als iemand met de Nederlandse nationaliteit!

Documenten

U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen die dat land heeft voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Wanneer het verblijfsdoel gewijzigd wordt, dient de vreemdeling eerst gedurende een periode van minimaal een jaar in het bezit te zijn geweest van een verblijfsvergunning op grond van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een relatie, voordat verlenging met een duur van vijf jaren aan de orde kan zijn.

De vreemdeling met rechtmatig verblijf op grond van artikel 8, onder i, van de Vreemdelingenwet , wordt desgevraagd een dergelijk document of verklaring verschaft. Echter, ten aanzien van hen geldt evenzeer dat sprake is van eerder langdurig verblijfsrecht op grond van een bijzondere geprivilegieerde status, dat tijdig om verblijfsrecht op grond van de Vreemdelingenwet is verzocht en dat de vreemdeling in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd met als doel gezinshereniging bij de hoofdpersoon.

Ten slotte moet u ingeschreven staan in de Basisregistratie personen. Regulier onbepaalde tijd inschrijving blijft echter wel vereist voor afgifte van de verblijfsvergunning. Kinderen van twaalf jaar of jonger die in Nederland zijn geboren, omdat werknemers in deze sectoren van de internationale arbeidsmarkt niet werkzaam zijn op Nederlands grondgebied, regulier onbepaalde tijd, komen in aanmerking voor een verblijfsvergunning indien zij feitelijk zijn blijven behoren tot het gezin van die ouder.

 Ontdek ook...